Konkurs APV za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015 godini

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisuje konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini.

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA

U skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta APV po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:
1. pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine,
2. sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
3. ustanove – ustanove za sport, vaspitno obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove,
4. jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave,
5. drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

1. da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2. da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3. da imaju sedište u AP Vojvodini,
4. da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
5. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
7. da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
8. da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

2. PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU

U obzir za finansiranje uzimaće se projekti i programi koji se po svojoj sadržini odnose na:

1. Aktivnosti pokrajinskih sportskih saveza od značaja za APV

 •  godišnji programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • posebni programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • stipendije perspektivnih sportista u AP Vojvodini,
 • dodela novčanih nagrada sportistima i trenerima za postignug značajan sportski rezultat i
 • godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor“.
  Ukupna planirana sredstva za ove namene: 107.000.000,00 dinara.

2. Afirmacija sporta u AP Vojvodini

 • organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu,
 • učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacija i takmičenja),
 • predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.
  Ukupna planirana sredstva za ove namene: 37.000.000,00 dinara.

3. Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini

 • predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.
  Ukupna planirana sredstva za ove namene: 12.000.000,00 dinara.

4. Razvoj, opremanje i održavanje sportskih objekata u AP Vojvodini

 • izgradnja i opremanje fiskulturnih sala funkcionalnim spravama i rekvizitima,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) sportskih objekata,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) specijalizovanih trenažnih centara.
  Ukupna planirana sredstva za ove namene: 170.000.000,00 dinara.

Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, jedinice lokalne samouprave i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.

Istom podnosiocu može u toku godine biti odobren samo jedan predlog projekta, a isti može podneti više predloga projekata po ovom konkursu.

Predlozi projekata se vremenski podnose u zavisnosti od početka realizacije projekta, a najranije tri meseca pre planiranog početka realizacije, ako Pravilnikom nije drugačije utvrđeno.

Tekst konkursa >>>